Aşık

Sporda Şiddet Yasası

Kanun No. 6222                                                                                                    Kabul Tarihi: 31/3/2011
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 ?(1) Bu Kanunun amacı; müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasındaspor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçiciolarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanınyapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında şiddet ve düzensizliğinönlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 ?(1) Bu Kanun; müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, sporalanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçiciolarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağıyere gidiş ve geliş güzergâhlarında, takımların kamp yaptığı yerlerdeuygulanacak güvenlik önlemlerini, şike, teşvik primi ve diğer yasak fiilve davranışları, bunlara uygulanacak yaptırımları, spor kulüplerinin,spor kulübü yöneticilerinin, sporcularının ve diğer görevlilerinin,genel kolluk veya özel güvenlik görevlilerinin, hakemlerin,taraftarların, taraftar derneklerinin, taraftar temsilcilerinin, sporfederasyonlarının, yazılı veya görsel ya da işitsel kitle iletişimkuruluşları ile mensuplarının ve diğer ilgili kişi ve kurumların spormüsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin hususlardakigörev ve sorumluluklarını kapsar.

Tanımlar
MADDE 3 ? (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a)Federasyonlar: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetgösteren federasyonları, bağımsız spor federasyonlarını ve TürkiyeFutbol Federasyonunu,

b) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

c) İl spor güvenlik kurulu: Her ilde oluşturulan spor güvenlik kurulunu,

ç) İlçe spor güvenlik kurulu: Spor kulübü bulunan ilçelerde oluşturulan spor güvenlik kurulunu,

d) Merkezi spor güvenlik birimi: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ilgili birimi,

e)Müsabaka güvenlik amiri: Spor alanlarında güvenliğin sağlanmasıamacıyla mülki idare amiri tarafından görevlendirilmiş kolluk amirini,

f) Müsabaka alanı: Spor müsabakasının yapılmasına tahsis edilen alanı,

g)Spor alanı: Spor müsabakalarının veya antrenmanların gerçekleştirildiğialanlar ile seyircilere ait seyir alanları, sporculara ait soyunmaodası ve bu Kanunun uygulanması kapsamında spor yapmaya elverişlialanları,

ğ) Spor güvenlik birimi: Sorumluluk alanlarına göre il veilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafındankurulan ilgili birimi,

h) Spor kulübü: Belirli kurallara göre kurulan, amatör veya profesyonel spor dallarında faaliyette bulunan kuruluşu,

ı)Spor müsabakası: Federasyonların düzenlediği veya düzenlenmesine izinverdiği ya da katkıda bulunduğu her türlü sportif karşılaşma veyarışmayı,

i) Taraftar derneği: Her ne ad altında olursa olsun, bir spor kulübünü desteklemek amacıyla kurulan derneği,

j) Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi: Spor kulüplerinin yönetim kurulu üyeleri arasından belirledikleri kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İl ve ilçe spor güvenlik kurullarının oluşturulması

MADDE 4 ? (1)İl spor güvenlik kurulu, vali veya görevlendireceği vali yardımcısınınbaşkanlığında, belediye başkanlığı, il jandarma komutanlığı, il emniyetmüdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il millieğitim müdürlüğü, ilgili federasyon ve amatör spor kulüplerikonfederasyon temsilcileri, vali tarafından belirlenecek bir hukukçu ilefarklı spor kulüplerine mensup taraftardan sorumlu kulüp temsilcisiolan en az iki yönetici ve gerekli görüldüğünde davet edilecek basınkuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

(2)İlçe spor güvenlik kurulu, kaymakam başkanlığında il spor güvenlikkurulunda yer alan kurum ve kuruluşların ilçedeki temsilcileri vekaymakam tarafından belirlenecek bir hukukçu ile varsa farklı sporkulüplerine mensup taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az ikiyönetici ve gerekli görüldüğünde davet edilecek basın kuruluşlarının veilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

Spor alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirler
MADDE 5 ? (1) Ev sahibi spor kulüpleri;

a) Spor alanlarında sağlık ve güvenliğe,

b)Müsabakanın yapılacağı yerde konuk takım seyircilerine bağımsız birbölüm ayırmak ve taraftarlar arasında temas olmamasını 
sağlamaya yönelikolarak, ilgili spor federasyonları ve uluslararası spor federasyonlarıtarafından belirlenen önlemleri almakla yükümlüdür.

(2) Sporkulüpleri, müsabakanın güvenliğini sağlamak amacıyla il veya ilçe sporgüvenlik kurullarının kendileriyle ilgili olarak aldığı kararları yerinegetirmekle yükümlüdür.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla özellikle;

a)Spor alanlarına, seyri engellemeyecek şekilde ve federasyonun bağlıolduğu uluslararası federasyonun talimatlarına uygun olarak seyirci ilemüsabakanın yapıldığı yer arasına tel, duvar, bariyer ve benzeri fizikîengeller konulabilir.

b) Fizikî engeller, ilgili spor güvenlikbiriminin görüşü alınarak, il veya ilçe spor güvenlik kurullarınınkararı ile kaldırılabilir.

c) Spor alanlarında, çocuklar ve engellilerin müsabakaları izleyebilmeleri için durumlarına uygun yerler tahsis edilir.

ç)Spor alanlarında seyircilerin oturma yerleri numaralandırılır. Biletsatışları koltuk numarasıyla ilişkilendirilerek yapılır. Müsabakaalanlarına kapasitenin üzerinde veya biletsiz seyirci alınamaz.

(4)Spor müsabakalarının yapıldığı alanlara girişi sağlayacak biletler,elektronik sistem üzerinden oluşturulur. Bilet satın almak isteyenkişilerle ilgili olarak, üzerinde adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyetikimlik numarası ve fotoğrafı olan bir elektronik kart oluşturulur.Kişinin yabancı olması halinde kart üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimliknumarası yerine uyruğu olduğu devletin adı ile Türkiye?ye giriş yaptığıpasaportun seri numarası kaydedilir. Bilet satışları kişilere özgüelektronik kart üzerinden yapılabilir. Spor müsabakalarına, kişi ancakadına düzenlenen elektronik kart ile izleyici olarak girebilir. Spormüsabakasına izleyici olarak girecek kişilerin kontrolünü ev sahibikulüp yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük ev sahibi olmayanmüsabakalarda, müsabakaya katılan her iki kulüp; milli müsabakalardaise, ilgili federasyon tarafından yerine getirilir.

(5) Sporalanlarında; güvenliğin sağlanması ve bu Kanuna aykırı davrananlarıntespiti amacıyla, gerekli teknik donanımlar kurulur. Kameralar vebenzeri teknik donanımların yerleştirilecekleri yerler ve sayıları ilveya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenir.

(6) Futboldalında en üst lig ile bir altındaki ligde bulunan kulüpler, dördüncü vebeşinci fıkralardaki sistemle ilgili teknik donanımları kendikullanımındaki spor alanlarında kurmakla yükümlüdür. Elektronik kartailişkin hükümler hariç olmak üzere aynı yükümlülükler, basketbol,voleybol ve hentbol dallarındaki en üst ligde bulunan kulüplerin kendikullanımındaki spor alanları bakımından da geçerlidir.

(7) Futboldaen üst profesyonel lig ve bir altındaki ligde bulunan kulüplerinmüsabakalarının yapıldığı spor alanlarında; bu Kanunda sayılan diğerspor branşlarında ise uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı sporalanlarında ev sahibi ve misafir takım için ayrı ayrı olmak vegerektiğinde kullanılmak üzere azami yirmi kişi kapasiteli en az ikitane bekletme odası ile genel kolluk görevlileri ile özel güvenlikgörevlilerinin kullanımına açık tutulacak güvenlik kameraları ve anonssistemlerinin yönetildiği yeteri kadar kontrol odasının oluşturulmasızorunludur. Kontrol odasında federasyon ve spor kulübü temsilcileri debulunur. Kayıt altına alınan görüntü ve dokümanların birer örneği,müsabakanın sonunda ilgili spor güvenlik birimine, federasyona ve heriki kulüp temsilcisine verilir.

(8) Dördüncü, beşinci ve yedincifıkralarda belirtilen güvenlik sistemlerinin ve odalarının giderleri, enüst profesyonel futbol ligi ve bir altındaki ligdeki kulüplerinkendileri tarafından; basketbol, voleybol ve hentbol dalları için isespor tesisinin kullanım hakkına sahip olan kulüp ya da kuruluştarafından karşılanır.

(9) Spor alanlarında hangi güvenlik sistemiveya teknik donanımın uygulanacağı ilgili federasyonun bağlı olduğuuluslararası spor örgütlerinin düzenlemeleri çerçevesinde yönetmeliklebelirlenir.

(10) Spor alanları ile çevresinde; bu alanlara sokulmasıyasak maddelere ve eşyalara, yasak olan davranışlara ve bu alanlardaelektronik takibin yapıldığına ilişkin uyarı levhalarına yer verilir. Buyükümlülük ilgili spor alanı kullanımında olan spor kulübü tarafındanyerine getirilir.

(11) Dördüncü fıkrada belirtilen elektronik kart uygulaması ile ilgili olarak;

a)Bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka alanlarına giriş veçıkışına ilişkin kontrol ve denetim yetkisi federasyonlara ait olupfederasyonlar bu amaçla bünyelerinde merkezi kontrol sistemi oluşturur.Elektronik kart oluşturulmak amacıyla alınacak kişisel bilgilerfederasyon bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanında tutulur. Buveri tabanı Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı erişimine açıktır.

b)Elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışıgerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yereluygulamalar kulüpler tarafından, sistem üzerinden merkezi satışları iseilgili federasyonlar tarafından gerçekleştirilir.

c) Elektronik kartbilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında ilgilifederasyonlar yetkilidir. Merkezi pazarlama ve bilet satışından eldeedilecek gelirler kulüplere ait olup federasyon ya da yetki verdiğiüçüncü kişiler nezdinde oluşacak bu gelirler kamu kurum ve kuruluşlarailişkin alacaklar hariç olmak üzere haczedilemez, devir ve temlikedilemez. Federasyonlar bu fıkra kapsamında belirtilen yetkilerinikısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir.

Saha güvenliği

MADDE 6 ?(1) Profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalara katılanlar ilebasketbol en üst ligindeki spor kulüpleri, genel kolluk ile birliktegörev yapmak üzere güvenliği sağlamaya yetecek sayıdaki özel güvenlikgörevlilerini müsabaka öncesinden müsabakanın tamamlanıp seyirci vesporcuların tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde, müsabakanınyapılacağı yerde bulundurmakla ve spor alanının iç güvenliğinisağlamakla yükümlüdür.

(2) Spor kulüpleri, özel güvenlik görevlileridışında müsabakalarda seyirci sağlığını ve emniyetini ilgilendirenkonularda çalıştırmak üzere ayrıca kulüp görevlileri bulundurmaklayükümlüdür.

(3) Spor kulüpleri, bu Kanunda yer alan yükümlülükleriniyerine getirmek amacıyla özel güvenlik hizmeti satın alabilir. En üstprofesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğinsağlanması amacıyla genel kolluk görevlilerinden, görevde olmayanlar dagörevlendirilebilir. Bu görevlendirme, ilgili kulübün başvurusu vefederasyonun talebi üzerine, müsabakanın yapılacağı yerdeki yetkilikolluk birimince yapılır. Bu kolluk görevlilerine, görevlendirildiklerimüsabaka ile sınırlı olarak günlük harcırah miktarının iki katı kadarödeme yapılır. Bu miktar, federasyon tarafından doğrudan kollukgörevlilerinin hesabına yatırılır. Federasyon, ödeyeceği para miktarınıilgili spor kulübünün alacaklarından öncelikle mahsup eder. İl veya ilçespor güvenlik kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisisayısının üçte birini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine genel kollukgörevlisi bu şekilde görevlendirilir.

(4) Spor alanlarında görevyapacak özel güvenlik görevlileri, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı ÖzelGüvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen görev ve yetkilerihaizdir. Bu Kanundan doğan görevlerinin ifası sırasında, özel güvenlikgörevlilerinin ateşli silah taşımaları yasaktır.

Müsabaka güvenliği
MADDE 7 ?(1) Müsabaka güvenlik amiri, spor müsabakalarında alınacak güvenlikönlemlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi konularında, müsabakanıngüvenliği ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonusağlamakla yetkili ve görevlidir.

(2) Her spor güvenlik birimi amiri,futbolda en üst lig ve bir altındaki lig için, her bir kulüple ilgilibir kolluk görevlisi görevlendirmekle yükümlüdür. Belirlenen kollukgörevlisi, deplasman maçları dahil ilgili kulübün bütün maçlarındagörevlendirilir.

(3) Müsabakanın yapıldığı spor alanında genel kollukgörevlileri ile özel güvenlik görevlileri, müsabaka güvenlik amirininemir ve denetiminde birlikte görev yapar. Müsabaka güvenlik amiri herzaman tribünlerdeki genel kolluk görevlilerinin sayısının artırılmasınakarar verebilir.

(4) İl veya ilçe spor güvenlik kurulları, sporalanında spor kulüplerinin bulundurmakla yükümlü oldukları özel güvenlikgörevlilerinin sayısını ve görev alacakları yerleri belirlemekleyetkilidir.

Taraftar derneklerinin yükümlülükleri
MADDE 8 ? (1) Taraftar dernekleri, bu Kanunun amacına aykırı faaliyette bulunamaz.
(2)Taraftar dernekleri, taraftarların spor ahlâkı ve ilkelerine uygunbiçimde sportif faaliyetleri izlemelerini sağlamaya yönelik eğiticifaaliyetler düzenler.

Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi
MADDE 9 ?(1) Spor kulüpleri, yönetim kurulu üyeleri arasından bir veya birkaçkişiyi taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olarak belirlemek ve bukişilerin kimlik ve adres bilgilerini spor kulübünün bulunduğu yerdekigenel kolluk birimine bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerinegetirilmemesi halinde, bu Kanun hükümlerine göre taraftardan sorumlukulüp temsilcisine terettüp eden yükümlülükler, kulüp başkan ve yönetimkurulu üyelerinin tamamı tarafından yerine getirilir.

(2) Taraftardansorumlu kulüp temsilcileri, müsabaka güvenliğinin sağlanması konusundagenel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlilerine yardımcıolmakla yükümlüdür.

Seyir güvenliğinin sağlanması
MADDE 10 ?(1) Spor müsabakalarında, müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insanhayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakalarınseyredilmemesi için il veya ilçe spor güvenlik kurulları gerekliönlemlerin alınmasını sağlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri

Şike ve teşvik primi
MADDE 11 ?(1) Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla birbaşkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, beş yıldan onikiyıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ilecezalandırılır. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayımüşterek fail olarak cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat teminihususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibicezaya hükmolunur.

(2) Şike anlaşmasının varlığını bilerek spormüsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunankişiler de birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Kazanç veyasair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması halinde, anlaşmayavarılamadığı takdirde, suçun teşebbüs aşamasında kalmış olmasıdolayısıyla cezaya hükmolunur.

(4) Suçun;

a) Kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle,

b) Spor kulübünün yönetim kurulu başkan veya üyeleri tarafından,

c) Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde,

ç) Bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla,
işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5)Suçun bir müsabakada bir takımın başarılı olmasını sağlamak amacıylateşvik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle işlenmesi halinde bumadde hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(6) Bu madde hükümleri;

a) Milli takımlara veya milli sporculara başarılı olmalarını sağlamak amacıyla,

b) Spor kulüpleri tarafından kendi takım oyuncularına veya teknik heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla,
prim verilmesi veya vaadinde bulunulması halinde uygulanmaz.

(7)Suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin yararına işlenmesihalinde, ayrıca bunlara, şike veya teşvik primi miktarı kadar idari paracezası verilir. Ancak, verilecek idari para cezasının miktarı yüzbinTürk Lirasından az olamaz.

(8) Müsabaka yapılmadan önce suçun ortaya çıkmasını sağlayan kişiye ceza verilmez.

Spor alanlarına sokulması yasak maddeler

MADDE 12 ? (1) Spor alanlarına;

a) Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların,

b)Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyiciveya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcımaddelerin,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili spor federasyonlarının belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içeceklerin,
sokulması yasaktır.

(2)Müsabaka güvenliğinin sağlanması amacıyla, genel kolluk görevlileri ilebunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, mülkiamirin yazılı emrine istinaden, spor alanına girişte izleyicilerinüstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontroledebilir ve arayabilir.

(3) Spor müsabakası öncesinde, esnasında vesonrasında spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yer gidişve geliş güzergâhında, taraftarların üzeri ve eşyası 4/7/1934 tarihli ve2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun önleme aramasınailişkin hükümlerine göre aranabilir.

(4) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun adli aramaya ilişkin hükümleri saklıdır.

(5)Genel kolluk görevlileri ve belediye zabıtası birinci fıkranın (b) ve(c) bentleri kapsamına giren alet veya maddeleri spor alanı çevresindeseyyar olarak satan, satışa arz eden, dağıtan veya dağıtmak içinbulunduran kişileri bu alandan uzaklaştırmakla yükümlüdür.

Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması
MADDE 13 ?(1) Bulundurulması esasen suç oluşturan silahları spor alanlarına sokankişi hakkında, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar veBıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesihükümlerine göre cezaya hükmolunur.

(2) Esasen bulundurulması suçoluşturmamakla beraber 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendikapsamına giren alet veya maddeleri spor alanlarına sokan kişi, üç aydanbir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) 12 nci maddeninbirinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren alet veya maddeleriseyircilere temin etmek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanındaseyircilere temin eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ilecezalandırılır.

(4) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendikapsamına giren alet veya maddeleri spor alanında kullanan kişi, busuretle müsabaka düzeninin bozulması halinde, fiili daha ağır cezayıgerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yılakadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(5) Spor alanına sokulmasıyasak olmayan maddeleri kullanarak müsabaka düzeninin bozulmasınasebebiyet veren kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka birsuç oluşturmadığı takdirde, adli para cezasıyla cezalandırılır.

(6)12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine aykırı olarakspor alanlarına müsabaka sırasında uyuşturucu veya uyarıcı madde ya daalkollü içecek sokan kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başkabir suç oluşturmadığı takdirde, adli para cezası ile cezalandırılır.

Hakaret içeren tezahürat
MADDE 14 ?(1) Spor alanlarında veya çevresinde taraftarların grup halinde veyamünferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığınabakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarakalgılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmalarıhalinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suçoluşturmadığı takdirde, şikayet şartı aranmaksızın, failler hakkındaonbeş günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur.

(2) Sporalanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnikköken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz vedavranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka birsuç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ilecezalandırılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçlarınyazılı pankart taşınması veya asılması ya da duvarlara yazı yazılmasısuretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Spor alanlarına usulsüz seyirci girişi
MADDE 15 ?(1) Bu Kanun hükümlerine göre temin edilmiş bileti olmaksızın spormüsabakalarını izlemek amacıyla spor alanlarına giren kişi, adli paracezası ile cezalandırılır. Suçun spor müsabakalarına seyirci olarakkatılmaktan yasaklanmış kişi tarafından işlenmesi halinde, hakkında üçaydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Spor alanlarınaspor müsabakalarını izlemek amacıyla bu Kanun hükümlerine aykırı olarakseyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişi, üç aydan biryıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun spor müsabakalarınaseyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi lehine işlenmesi halinde,verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Spor müsabakalarınaseyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişiler hariç olmak üzere; sporalanlarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün tasarrufunda bulunanseyirci yerlerine giriş ve çıkışa ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bualanlara girenlerle ilgili olarak birinci ve ikinci fıkra hükümleriuygulanmaz.

(4) Kendisine ait elektronik kartı bir başkasının spormüsabakasına seyirci olarak girmesini sağlamak amacıyla kullandıran kişibirinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(5) Spor müsabakalarınaseyirci olarak girişi sağlamak amacıyla elektronik kartı yetkisiz olaraküreten, satan, satışa arz eden, devreden, satın alan, kabul eden veyabulunduran kişi bir yıldan dört yıla kadar hapis ve onbin güne kadaradli para cezası ile cezalandırılır. Bu kartı kendi kullanımı için kabuleden ve bulunduran kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yasak alanlara girme
MADDE 16 ?(1) Müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından itibarenmüsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki zaman zarfında yetkisizolarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına,sporcu çıkış tünellerine giren kişi üç aydan bir yıla kadar hapis veyaadli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiilin müsabakanın seyriniveya güvenliğini bozması halinde, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadarhapis cezasına hükmolunur.

Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi
MADDE 17 ?(1) Spor alanlarında kasten yaralama suçunun veya mala zarar vermesuçunun işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın 26/9/2004 tarihlive 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre cezayahükmolunur. Spor alanları ve bu alanlardaki eşya, mala zarar verme suçubakımından kamu malı hükmündedir.

(2) Birinci fıkra kapsamına girensuçların işlenmesi suretiyle spor alanlarına ve bu alanlardaki eşyayazarar verilmiş olması halinde, meydana gelen zararların tazminihususunda zarar veren kişiler ve onların taraftarı olduğu spor kulübümeydana gelen zarardan müteselsilen sorumludur. Zararı gideren sporkulübünün sorumlu taraftarlarına rücu hakkı saklıdır.

Seyirden yasaklanma
MADDE 18 ?(1) Kişinin, bu Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgilikanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkındagüvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasınakarar verilir. Seyirden yasaklanma ibaresinden kişinin müsabakaları veantrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanmasıanlaşılır. Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanmayaptırımının süresi cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yılgeçmesiyle sona erer. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yerolmadığı kararı ile birlikte hükmedilmesi halinde, hükmün kesinleştiğitarihten itibaren bir yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirininuygulanmasına son verilir. Güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarınıseyirden yasaklama kararı 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli SicilKanunu hükümlerine göre kaydedilir.

(2) Bu madde hükümleri, taraftargruplarınca spor alanlarının dışında işlenen kasten yaralama, hakaretiçeren tezahürat ve mala zarar verme suçları bakımından da uygulanır.

(3)Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma başlatılmasıhalinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiriderhal uygulamaya konulur. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı,kovuşturma evresinde mahkeme tarafından bu tedbirin kaldırılmasına kararverilmediği takdirde bu yasağın uygulanmasına koruma tedbiri olarakdevam edilir.

(4) Koruma tedbiri olarak uygulanan ve güvenlik tedbiriolarak hükmedilen spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirineilişkin bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde tutulan bu amacaözgü elektronik bilgi bankasına derhal kaydedilir. Bu bilgi bankasınaspor kulüplerinin ve federasyonların erişimi sağlanır. Yasaklanankişilere ilişkin bilgiler, ilgili spor kulüplerine ve yurt dışındayapılacak müsabaka öncesinde müsabakanın yapılacağı ülkenin yetkilimercilerine bildirilir.

(5) Koruma tedbiri olarak uygulanan spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri;

a) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verilmesi,

b) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi,

c) Sanık hakkında beraat veya düşme kararı verilmesi,
halinde derhal kaldırılır.

(6)Kamu davasının açılmasının ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geribırakılmasına, hapis cezası yerine seçenek yaptırım olarak tedbire veyahapis cezasının ertelenmesine karar verilmesi halinde, kararınkesinleştiği tarihten itibaren; önödeme halinde ise, önödemedebulunulduğu tarihten itibaren, bir yıl süreyle spor müsabakalarınıseyirden yasaklama tedbirinin uygulanmasına devam edilir.

(7) Alkolya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılankişi, spor alanına alınmaz. Bu şekilde spor alanlarına giren ve dışarıçıkmamakta ısrar eden kişi zor kullanılarak dışarı çıkarılır ve bu maddehükümlerine göre bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirdenyasaklanır.

(8) Bu madde hükümlerine göre spor müsabakalarınıseyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilinişlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığıspor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde,müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yereen yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür.

(9) Sekizincifıkradaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişi, yirmibeş günden azolmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

(10) Bu Kanunhükümlerine göre hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarınıseyirden yasaklanma kararı verilen kişi, yasak süresince sporkulüplerinde ve federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yöneticiolamaz; spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci olarak görevyapamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Federasyonların yaptırım uygulama yetkisi
MADDE 19 ?(1) Bu Kanuna göre bir spor kulübüne veya spor kulübünün mensubuna cezaverilmesi, bu kulübün bağlı olduğu federasyonun yaptırım uygulamayetkisini ortadan kaldırmaz.

Hakemler, gözlemciler ve temsilciler
MADDE 20 ?(1) Spor müsabakalarında görev yapan hakem, gözlemci ve temsilciler bugörevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlarbakımından kamu görevlisi sayılır.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
MADDE 21 ?(1) Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüneaykırı hareket eden spor kulüplerine, eksik özel güvenlik görevlisisayısı itibarıyla yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

(2) 5inci maddenin dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarında öngörülenyükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde her müsabaka için;

a) En üst futbol liginde bulunan spor kulüplerine yüzbin Türk Lirası,

b) En üst futbol liginin bir alt liginde bulunan spor kulüplerine seksenbin Türk Lirası,

c)Basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise spor tesisinin kullanımhakkına sahip bulunan spor kulübü, kurum ve kuruluşlara yirmibin TürkLirası,
idari para cezası verilir.

(3) Elektronik biletuygulamasına geçilmemiş spor alanlarına biletsiz veya kapasiteden fazlaseyirci alınması halinde, ilgili spor kulübüne beşbin Türk Lirasındanellibin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu fıkra hükmüsadece profesyonel futbol kulüplerinin müsabakaları ile ilgili olarakuygulanır.

(4) Spor alanında kendisine tahsis edilenden başka yere oturmakta ısrar eden seyirci, zor kullanılarak dışarı çıkarılır.

Şiddete neden olabilecek açıklamalar
MADDE 22 ?(1) Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluylaaçıklamada bulunan kişilere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, beşbinTürk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

(2)Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin spor kulübü veya federasyonyöneticileri tarafından işlenmesi halinde, birinci fıkra hükmüne göreverilecek ceza beş katına kadar artırılır.

(3) Birinci fıkrakapsamına giren fiilleri işleyen kişiler, ayrıca idari tedbir olarakspor müsabakalarını seyirden yasaklanır. Bu yasak, kararın verildiğitarihten itibaren üç ay süreyle uygulanır. Koruma tedbiri olarak yasakkararının uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, bu tedbir bakımından dauygulanır. Ancak 18 inci maddenin sekizinci fıkrası hükmü bu kişilerbakımından uygulanmaz.

(4) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin,haber verme ve eleştiri hakkının sınırları aşılarak yayımlanmasıhalinde, ilgili basın ve yayın organının işleticisi olan gerçek veyatüzel kişiye, yüzbin Türk Lirasından beşyüzbin Türk Lirasına kadar idaripara cezası verilir. Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin tekrartekrar yayımlanması halinde, haber verme hakkının sınırları aşılmı��kabul edilir.

Yargılama ve usul hükümleri
MADDE 23 ?(1) Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama yapmayaHakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas mahkemesi olarakgörevlendireceği asliye veya ağır ceza mahkemeleri yetkilidir.

(2) Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesi hükümleri, 11 inci maddede tanımlanan suç bakımından da uygulanır.

(3) Bu Kanun hükümlerine göre idari para cezasına ve diğer idari yaptırımlara karar vermeye, Cumhuriyet savcısı yetkilidir.

Yönetmelik
MADDE 24 ?(1) Bu Kanun kapsamında yer alan spor dalının bağlı bulunduğufederasyon, spor kulüpleri, taraftar dernekleri ve müsabaka amirleriningörev, yetki ve sorumlulukları ile saha içi ve dışında alınacak güvenlikönlemleri, biletlerin basılması ve satışa sunulması, müsabakaalanlarının düzenlenmesi, spor alanlarına giriş ve çıkışlar ileuygulanacak güvenlik sistemleri, sağlık, emniyet ve itfaiye teşkilâtınınalacağı önlemler ve bu Kanunun kapsamına giren diğer konular hakkındakiusul ve esaslar, ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarakGençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerineBakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 25 ?(1) 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet veDüzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 ?(1) Bu Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve yedincifıkralarında öngörülen yükümlülükler; en üst futbol liginde bulunankulüpler tarafından bir yıl, diğer kulüp veya kuruluşlar tarafından iseüç yıl içerisinde yerine getirilir. Bu yükümlülüklerin süresinde yerinegetirilmemesi halinde spor kulüpleri hakkında 21 inci madde uyarıncaidari para cezası uygulanır.

Yürürlük
MADDE 26 ? (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 27 ? (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
13/4/2011

Tesislerimiz

 • # Takımlar O. G. M. P.
 • 1 Medipol Başakşehir 26 17 2 58
 • 2 Galatasaray 26 15 4 52
 • 3 Beşiktaş 26 13 5 47
 • 4 Trabzonspor 26 12 7 43
 • 5 Yeni Malatyaspor 26 10 9 37
 • 6 Atiker Konyaspor 26 8 7 35
 • 7 Antalyaspor 26 10 11 35
 • 8 Çaykur Rizespor 26 8 8 34
 • 9 Sivasspor 26 9 10 34
 • 10 Kasımpaşa 26 10 12 34
Tüm Puan Durumu

Takımımızı desteklemek için sadece stadyuma gelmeniz gerekmiyor. Aynı zamanda İddaa oynayarak da takımımıza destek verebilirsiniz. Eğer bir kupon hazırladıysanız Eğer bir kupon hazırladıysanız dünkü iddaa sonuçlarına göz atabilirsiniz.

Gelecek 5 Maç

 • # Takımlar O. G. B. M. A. Y. AV. P.
 • 1 Medipol Başakşehir 26 17 7 2 41 13 28 58
 • 2 Galatasaray 26 15 7 4 55 27 28 52
 • 3 Beşiktaş 26 13 8 5 51 34 17 47
 • 4 Trabzonspor 26 12 7 7 45 36 9 43
 • 5 Yeni Malatyaspor 26 10 7 9 37 33 4 37
 • 6 Atiker Konyaspor 26 8 11 7 32 30 2 35
 • 7 Antalyaspor 26 10 5 11 29 41 -12 35
 • 8 Çaykur Rizespor 26 8 10 8 37 33 4 34
 • 9 Sivasspor 26 9 7 10 38 39 -1 34
 • 10 Kasımpaşa 26 10 4 12 44 48 -4 34
 • 11 Alanyaspor 26 10 4 12 28 33 -5 34
 • 12 Kayserispor 26 8 9 9 24 34 -10 33
 • 13 Fenerbahçe 26 7 10 9 32 37 -5 31
 • 14 MKE Ankaragücü 26 9 4 13 27 41 -14 31
 • 15 Bursaspor 26 5 13 8 24 31 -7 28
 • 16 Göztepe 26 8 3 15 26 34 -8 27
 • 17 BB Erzurumspor 26 4 10 12 26 35 -9 22
 • 18 Akhisarspor 26 5 6 15 27 44 -17 21
O: Oynadığı Maç, G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet, A: Attığı Gol, Y: Yediği Gol, AV : Avaraj, P: Puan
Stadımız

ÇAYKUR RİZESPOR

ANKET

Rizespor Tribünleri Boş Kalmasının Nedenleri

RİZE STORE

Rize Store
Bonus

Son Eklenen YORUMLAR